تعبیر خواب گاو - معنای دیدن گاو در خواب چیست؟

به گزارش مجله کامپیوتر، تعبیر خواب گاو از دیدگاه امام صادق (ع) و ابن سیرین بزرگی و ثروت است. دیدن گاو در خواب و رویا از دیدگاه معبرین غربی اطاعت بی، چون و چرا از دیگران و واکنش های غریزی درون بیننده خواب است.

تعبیر خواب گاو - معنای دیدن گاو در خواب چیست؟

مجله کامپیوتر | سرویس سرگرمی - گاو از حیواناتی است که منبع روزی و معیشت اکثریت مردم است. این حیوان با داشتن گوشتی حلال تعبیری به نعمت و برکت خواهد داشت. به صورت کلی خیرات و نعماتی که در روزهای آینده بدست ما خواهند رسید در رؤیا به صورت گاو ظاهر می گردند. این حیوان به گفته تمامی معبرین تعبیری نیکو دارد مگر اینکه جز دسته گاوهای وحشی و شاخ دار قرار گیرد که حالتی تهاجمی به خود گیرد. در این صورت بایستی با استفاده از تعابیر خواب حیوانات وحشی در صفحه اصلی تعبیر خواب برای یافتن معنای آن رجوع کرد.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

گزیده آنچه در این مقاله می خوانید:
 • تعبیر خواب گاو
 • تعبیر خواب گاو شاخدار
 • تعبیر خواب گاو نر
 • تعبیر خواب گاو ماده
 • تعبیر خواب گاو سیاه
 • تعبیر خواب گاو مرده

تعبیر خواب گاو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که گاوی دارید که متعلق به شما است به نعمت می رسید.

کارل گوستاو یونگ می گوید:

 • دیدن گاو در خواب نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. شما از دیگران بدون، چون و چرا پیروی می کنید. تعبیر دیگر این است که گاو بیانگر غرایز مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. برای بعضی فرهنگ ها، گاو بیانگر ویژگی های معنوی باروری، تغذیه و مادری است.
 • دیدن اسکلت گاو بیانگر این است که مادرتان یا شکلی از مادرتان (مثل دایه) در زندگی بیداری، فاقد احساسات است. او جوابگوی احتیاج های شما نیست.
 • خواب دیدن اینکه شما گاوی را میدوشید، بیانگر این است که مشتاقید و انگیزه دارید که سخت کار کنید. در انتها، شما از سخت کوشی خود، نفع خواهید برد.
 • خواب دیدن اینکه در خون گاو نر می غلطید، بیانگر جاودانگی و زندگی ابدی است.

تعبیر خواب گاو وحشی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گاو وحشی و مهاجم که بیننده خواب از مشاهده اش دچار وحشت گردد دشمنی است که اصالت ذاتی دارد و می توانسته خوب و مهربان باشد ولی در شرایطی قرار گرفته که خطر می آفریند و زیان می رساند.

معبرین غربی می گویند: دیدن گاو وحشی که به شما حمله می نماید نشان دهنده خطر ابتلا به استرس یا اضطراب در زندگی روزمره است. اگر یک گاو معمولی به شما حمله کرد نشانه هایی از مسائل رفتاری دارد و می تواند به یک فرد در زندگی بیداری مرتبط باشد.

تعبیر خواب گاو شاخدار

اگر در رویای خود گاوی شاخدار ببینید می تواند نشانه ای از پرخاشگری از سمت شما باشد. خون روی شاخ گاو نیز نشان دهنده این است که حیله گری، استکبار و توانایی استفاده از زور به شما امکان می دهد هر آنچه را می خواهید دریافت کنید. اگر در خواب ببینید که گاوی را توسط شاخ هایش نگه داشته اید تا شخص دیگری از آن شیر بخورد نشانه ای از خطرات و خسارات مادی و دزدی است. این خواب نشانگر این است که مقدار زیادی پول از دست می دهید یا پول به دست آوردن برای شما سخت است.

تعبیر خواب گاو نر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که شخصی گاو نری به شما داد بدان تعبیر است که دهنده گاو شما را به کاری سود بخش تشویق و راهنمایی می نماید.

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: اگر ببینی گاو نری وارد خانه تو شده است، یـعـنـی خداوند درِ خیر و رحمت خودش را به روی تو باز می نماید.

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر ببینی گاو نری در خانه یا کوچه تو آمده، تعبیرش خیر و برکت است.

به تعبیر یونگ:

 • دیدن گاو نر در خواب، نمادی از سرسختی، اراده قوی، قدرت و نیرومندی است. این خواب ممکن است به شما بگوید که زمان آن رسیده که ایستادگی کنید و تهاجمی تر باشید. گاو نر بیانگر زندگی غنی، ثروتمند و فراوانی است. شما احتیاج دارید که یاد بگیرید در یک موقعیت سازش کنید. یا می تواند جناسی از چیزی باشد که چرت و پرت است (مثل گاو رفتار می نماید)، چیزی که بی ارزش است.
 • گاو نر نمادی از بعضی انرژی های غریزی سرکوب شده، باروری و نیرومندی است. دیدن یک گاو خشمگین رام نشده بیانگر این است که احساساتتان ممکن است از کنترل خارج شده باشد. گاو نر ممکن است بیانگر فردی در زندگی تان باشد که در برج ثور بدنیا آمده است.

تونی کریسپ می گوید:

گاو نر: واکنش های غریزی درون ما که آن قدر قوی هستند که ما را به دنبال خود می کشانند، اگر با آن ها درگیر شویم باعث اضطراب ما می شوند و اگر بکوشیم با آن ها کنار بیاییم ما را بازهم دورتر می برند.این انگیزش های غریزی ممکن است خواسته های جسمانی، احساسات منفی نسبت به کسانی که به قلمرو ما تجاوز می نمایند باشند. حفاظت از خانواده و سایر غرایزی که قبلا تحت اختیار بودند و اکنون عنان گسیخته شده اند، غریزه اولیه والدی و تامین، ویژگی پرخاشگرانه کاو مانند در شخص یا در دیگری، قدرت، خیره سری و لجاجت، نیروی جسمانی.

گاو نر مهاجم: اغلب تصویر محرومیتی است که حاصل عقیم گذاشتن و یا کنایه و طعنه اطرافیان به غرایزی است که در فرد بر شمردیم. برای مثال مردی آرزوی داشتن فرزند دارد اما همسر او حاضر نیست در زندگی مشترکشان بچه داشته باشند.

گاو نر کشته شده: کشتن غرایز جسمانی و حفاظت از دیگران در شخص.

اگر گاو نر کشته شده قربانی بوده : احتمالا به از خود گذشتگی و قربانی کردن شخص رویابین اشاره می نماید.

سواری بر گاو نر: احتمالا هارمونی و هماهنگی میان نفس هوشیار و تصمیم گیری و غرایز حیوانی شخص اشاره می نماید.

تعبیر خواب گاو ماده

امام صادق (ع) میفرمایند:

تعبیرهای گاو ماده عبارت اند از:

 • فرمانروایی
 • مال و اموال
 • عظیمی
 • ریاست
 • سال خوب و نیکو
 • سود و منفعت بسیاری که به تو خواهد رسید

ابن سیرین میگوید:

 • اگر ببینی گاو ماده ای وارد خانه تو شده است، به این معنی است که مال و نعمت به دست می آوری.
 • اگر ببینی گاو ماده ای خریده ای و با او حرف می زنی، یعنی معاش و معیشت زندگانی تو بهتر و گسترده تر می گردد.
 • اگر ببینی گاو ماده ای را دوشیدی و شیر آن را خوردی، یعنی مال و اموال تو زیادتر می گردد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که شخصی گاو ماده ای به شما می دهد بدان معناست که از جانب او نعمت می یابید.

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا می نویسد:

گاو ماده: تفسیر این تصویر در رویا به تفسیر گاو نر شباهت دارد اما گاو ماده نشان دهنده نیمه مادینه طبیعت آدمی است به خصوص ویژگی هایی چون بذل و بخشش به دیگران، از بدن خود به دیگران بخشیدن، شیر دادن به نوزاد، خصوصیات مادر گونه شخص یا نقش مادری را ایفا کردن، یک زن، نیروهای طبیعت یا حیات در وجود شخص به ویژه خصلت های مربوط به پذیرندگی و پرورش دادن و نیروی مادینه ای که می تواند به انرژی نرینه مثبت شخص ختم گردد.

تعبیر خواب گاو سیاه

دیدن گاو سیاه در خواب را می توان جزو خواب های هشدار دهنده به حساب آورد. در این حالت ، ناخودآگاه شما در خصوص احساسات به شما هشدار خواهد داد. در واقع باید مراقب تمام ارتباطات خود با دوستانتان باشید و رفتار هر یک از آن ها را زیر نظر بگیرید. این بدین معناست که ممکن است که شخصی در چرخه دوستی خود میخواهد کاری خائنانه انجام دهد.

تعبیر خواب گاو قهوه ای

دیدن گاو قهوه ای در خواب نشان دهنده احساسات واقعی و درونی شما نظیر آسایش و رضایت است که تمام این ها ارتباط مستقیم با طبیعت و دنیا پیرامون شما دارد. اگر در خواب خود گاو قهوه ای و سفید دیدید بیانگر ثروت و سعات برای شماست. رنگ قهوه ای یکی از رنگ های جدی در خواب به حساب می آید که ارتباط مستقیمی با احساسات شما در زندگی دارد.

تعبیر خواب گاو و گوساله

معبرین غربی می گویند: دیدن گاو در خواب نشانه میل شدید درونی به پیشرفت در زندگی است. از سویی دیگر دیدن گاو در خواب به معانی دیگری همچون : تغییر، باروری یا یک مشکل مهم در زندگی است. گاو در رویا نماد زن است و اغلب نشان دهنده باروری و زنانگی است. دیدن گوساله در خواب می تواند به این معنا باشد که احتیاج به تمرکز بیشتری در زندگی روزمره دارید.

تعبیر خواب گاو مرده

به تعبیر معبرین غربی، تعبیر خواب گاو مرده بدین معناست که شما برای مدتی در تنگنای اقتصادی شدیدی قرار می گیرید. گاو نماد سعادت است و دیدن گاو مرده در خواب به منزله از دست رفتن سعادت و افتادن به سختی هاست. دیدن گاو مرده در خواب همچنین می تواند به این اشاره داشته باشد که شما هنوز در بخشی از گذشته خود مانده اید؛ و اینگونه است که مدت زمان زیادی را صرف فکر کردن به گذشته ای که از دست رفته و دیگر وجود ندارد می کنید. دیدن گاو مرده همچنین ممکن است به منزله وقوع یک حادثه دلخراش برای شما یا یکی از دوستانتان باشد؛ بنابراین به این فکر کنید که چگونه می توانید آرامش خود را حفظ و یا به دوستی که به مصیبتی گرفتار آمده، تسلی دهید.

تعبیر خواب گاو مریض

به تعبیر معبرین غربی، اگر در خواب یک گاو مریض یا بیمار را دیدید می تواند به این معنی باشد که شما نگرانی های زیادی در زندگی دارید و حتی ممکن است جانتان در خطر باشد. برای جلوگیری از بوجود آمدن این حالات در زندگی، مطمئن شوید که هرآنچه برای عدم وقوع حادثه ای ناگوار در زندگی لازم بوده انجام داده اید و به خود اطمینان دهید که موفقیت از آن شماست.

تعبیر خواب حمله گاو

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی با گاوهای نر جنگ می کنی، یعنی با شخص عظیمی دشمنی و خصومت می کنی.

ابن سیرین می گوید:

 • اگر ببینی گاوی به تو لگد زده است، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می شوی.
 • اگر ببینی گاوی تو را گاز گرفته است، بیانگر این است که در آن سال دچار زحمت و مشقت می شوی.
 • اگر ببینی با گاو ماده ای جنگ کردی و آن را زخمی نمودی، به زن خودت خیانت می کنی.

تعبیر خواب گله گاو

به تعبیر یونگ:

 • دیدن گله گاو در خواب بیانگر این است که احتیاج دارید با احتیاط در یک موقعیت یا رابطه پیش بروید.
 • دیدن یک گله گاو در خواب بیانگر نبود فردیت است. شما با سیل جمعیت پیش می روید. تعبیر دیگر این است که نمادی از کامیابی و موفقیت است.
 • دیدن رم کردن گله گاو ها در خواب بیانگر این است که چیزی در زندگی تان از کنترل خارج می گردد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید طویله ای گاو دارید به نعمت فراوان می رسید ولی اگر ببینید طویله ای گاو هست اما از آن میان فقط یک گاو به شما تعلق دارد در کاری سود بخش سهیم و از آن بهره مند می شوید.

تعبیر خواب زاییدن گاو

به تعبیر معبرین غربی دیدن زاییدن گاو در خواب نشانه خوشبختی است و گواه آن است که شما قادرید آنچه را که می خواهید با پیگیری و ممارست بدست آورید.

تعبیر دیگر دیدن زایمان گاو در خواب می تواند به وجود حس انفعال در شما اشاره داشته باشد. در واقع زمانیکه که هیچ مسئولیتی به شما سپرده نشده باشد، شما احساس راحتی و آسایش می کنید و این وضعیتی است که لزوم وجود یک راهبر در زندگی شما را نمایان می نماید.

تعبیر دیگر این رویا نشان دهنده باز شدن فرصت ها و چشم اندازهای جدید به روی شماست. شما ممکن است تصمیم غیرمنتظره ای بگیرید که نه تنها اطرافیان خودتان را شگفت زده کنید بلکه خودتان نیز از تصمیمتان حیرت زده شوید.

تعبیر خواب گاو حامله

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی گاوی آبستن و حامله می باشد، تعبیرش امیدواری است.

تعبیر خواب سوار شدن بر گاو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب ببینید بر گاو نری سوار هستید و آن حیوان مطیع و فرمان بر است در انجام کاری سخت توفیق حاصل می کنید و تسلط می یابید.
 • اگر ببینید سوار گاو نر می شوید ارتقا مقام می یابید.
 • اگر از گاو پایین بیایید موقعیت و نعمت را از دست می دهید.
 • اگر ببینید گاو پس از پیاده شدن شما به راه خویش می رود یا کسی آن را از شما می گیرد و می برد دراین صورت از کار معزول می شد.

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: اگر ببینی سوار گاوی شده ای که برای خودت می باشد، برای پادشاه (فرد با قدرت) کاری انجام می دهی.

تعبیر خواب گاو چاق و لاغر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گاو چاق و فربه نعمت فراوان است گاو لاغر تنگی روزی است.

ابن سیرین می گوید: اگر در خواب ببینی گاو چاق و فربه ای خریده ای، تعبیرش این است که با زنی ثروتمند ازدواج می کنی.

لوک اویتنهاو:

 • گاو چاق: خوشبختی نزدیک
 • گاو لاغر: قیمت بالا

تعبیر خواب خرید و فروش گاو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب ببینید کسی گاوی از شما گرفت و چیزی به شما داد زیان می کنید آن چیز هر چه می خواهد باشد.
 • اگر گاو را بفروشید و در عوض آن پول بگیرید و نعمت و روزی را از دست می دهید هم مبتلا و گرفتار می شوید زیرا پول کلاً در خواب خوب نیست و ابتلا و گرفتاری های زندگی تعبیر شده است.
 • اگر گاوی را در خواب بخرید خوب است یعنی پول بدهید و گاو فربهی که پستان های عظیمی دارد بگیرید نیکو است زیرا علاوه بر این که از غم و رنج رهایی می یابید به نعمت و خیر و برکت هم می رسید.

تعبیر خواب گوشت گاو

ابن سیرین می گوید: تعبیر دیدن گوشت گاو ماده، مال و اموال می باشد.

ابراهیم کرمانی می گوید:

 • اگر ببینی گوشت گاو یا گاومیش می خوری، تعبیرش سود و منفعت می باشد.
 • اگر ببینی کباب و بریان گوشت گاو خورده ای، بیانگر این است که از ترس و بیم در امان می مانی، ابن سیرین می گوید: تعبیرش این است که از پادشاه به تو سود و منفعت می رسد.

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی گاو نری از گاوهای کاری را کشته و گوشت آن را هم قسمت کرده اند، شخص عظیمی را در آنجا کشته و مال و اموال او را هم می برند.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی گوشت گاو نر داشته و آن را فروخته ای، تعبیرش خرید و فروش می باشد.

تعبیر خواب اعضای بدن گاو

پوست گاو:

ابن سیرین می گوید: تعبیر پوست گاو ماده، ارث و میراث می باشد

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی در حال کندن پوست گاو می باشی، یعنی کارهای قدیمی و چیزهای از بین رفته را درست و برقرار می کنی.

شاخ و جگر گاو

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی شاخ گاوی برای تو می باشد، نشانه این است که مرد بیان نشینی باعث آسایش و راحتی تو می گردد و هر چه شاخ عظیم تر باشد اثر تعبیر آن نیز بیشتر است و اگر آن گاو، ماده بود، یعنی مال و اموال کاملی به دست می آوری.

ابن سیرین می گوید: تعبیر جگر گاو و گوسفند، مال و نعمت می باشد.

ابن سیرین می گوید:

 • اگر ببینی کله گاو را می خوری، یعنی در آن سال مال و نعمت فراوانی به دست می آوری.
 • اگر ببینی پاچه گاو خورده ای، نشانه این است که به اندازه ای که خورده ای در آن سال از نعمت و گشایش بهره مند می شوی.

منابع:

کتاب بانک جامع تعبیر خواب

تعبیرستان

auntyflo.com

checkmydream.com

منبع: setare.com

به "تعبیر خواب گاو - معنای دیدن گاو در خواب چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب گاو - معنای دیدن گاو در خواب چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید